การรับสมัคร (ระยะยาว/ระยะสั้น)

การรับสมัคร (ระยะยาว/ระยะสั้น)

คอร์สที่รับสมัคร

คอร์ส วันเปิดภาคเรียน ระยะเวลาเรียน จำนวนชั่วโมงที่เรียนทั้งหมด
หลักสูตรระยะยาว
(1 ปี/1.5 ปี/2 ปี)
เดือนเมษายนและเดือนตุลาคม 2 ปี 1800 ชั่วโมง
1.5 ปี 1350 ชั่วโมง
1 ปี 900 ชั่วโมง
หลักสูตรระยะสั้น เดือนมกราคม เดือนเมษายน
เดือนมิถุนายน เดือนตุลาคม
3 เดือน -
 • เรียนวันละ 5 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 25 ชั่วโมง (วันจันทร์ถึงวันศุกร์) ช่วงเวลาเรียนมี 2 รอบคือรอบเช้า และรอบบ่าย ซึ่งจะตัดสินจากผลการสอบการแยกชั้นเรียน (ผู้ที่จะสมัครวีซ่านักเรียนต่างชาติ ไม่สามารถเลือกเวลาเรียนได้)
 • จะได้รับวีซ่านักเรียนต่างชาติ

จำนวนนักเรียนทั้งหมด

640 คน

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

คอร์ส ช่วงเวลาที่เปิดภาคเรียน ประเภทผู้สมัคร ช่วงเวลารับสมัคร
หลักสูตรระยะยาว ภาคเรียนเดือนเมษายน ผู้ที่จะสมัครวีซ่านักเรียน
ต่างชาติ
ภายในเดือนกรกฎาคมถึง
เดือนพฤษจิกายน
ผู้ที่ไม่ต้องยื่นขอวีซ่านักเรียน
ต่างชาติ
ภายในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม
ภาคเรียนเดือนตุลาคม ผู้ที่จะสมัครวีซ่านักเรียนต่างชาติ ภายในเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม
ผู้ที่ไม่ต้องยื่นขอวีซ่านักเรียน
ต่างชาติ
ภายในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน
หลักสูตรระยะสั้น เริ่มเดือนมกราคม ผู้ที่ไม่ต้องยื่นขอวีซ่านักเรียน
ต่างชาติ
ถึงวันที่ 10 เดือนธันวาคม
เริ่มเดือนเมษายน ถึงวันที่ 31 เดือนมีนาคม
เริ่มเดือนมิถุนายน ถึงวันที่ 10 เดือนมิถุนายน
เริ่มเดือนตุลาคม ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน

*การเปลี่ยนแปลงระยะเวลารับสมัครอาจขึ้นอยู่กับสัญชาติผู้สมัคร กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียด

หลักสูตรระยะยาว

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นผู้ที่จบการศึกษาหรือกำลังจะจบการศึกษาอย่างน้อย 12 ปีในประเทศของตนเอง
 • เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย และมีคุณสมบัติที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ในประเทศตนเอง
 • ผู้ที่โรงเรียนนี้ยอมรับว่ามีคุณสมบัติเท่าเทียมกับข้อ (1)หรือ ข้อ (2)
 • ผู้ที่อายุ มากกว่า 18 ปีบริบูรณ์

วิธีการสมัคร

 • ผู้สมัครหรือผู้ค้ำประกัน นำเอกสารมาสมัครที่โรงเรียนได้ด้วยตนเองโดยเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน จะทำการสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน
 • กรณีที่ผู้สมัครหรือ ผู้ค้ำประกันไม่ได้อยู่ในประเทศญี่ปุ่น กรุณาส่งเอกสารสมัครทางไปรษณีย์โดยตรง
  *ผู้ค้ำประกัน คือผู้ที่ดูแลรับผิดชอบ ผู้สมัครในขั้นตอนการสมัคร และระหว่างที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น

ค่าเรียน (หน่วย : เงินเยน)

 • ค่าสมัคร 20,000 เยน(เฉพาะผู้ที่ยื่นขอวีซ่านักเรียนต่างชาติ)
 • ค่าแรกเข้า 50,000 เยน
 • ค่าเล่าเรียน

*หากชำระค่าเล่าเรียนแบบเหมา 1 ปี จะได้ลดค่าเล่าเรียน 50,000 เยน

ระยะเวลาเรียน   รายปี ชำระทั้งปี แบ่งชำระ
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
2 ปี ปีที่ 1 760,000เยน 710,000เยน 380,000เยน 380,000เยน
ปีที่ 2 760,000เยน 710,000เยน 380,000เยน 380,000เยน
1.5 ปี ปีที่ 1 760,000เยน 710,000เยน 380,000เยน 380,000เยน
ปีที่ 2 (ครึ่งปี) 380,000เยน 380,000เยน 380,000เยน -
1 ปี ปีที่ 1 760,000เยน 710,000เยน 380,000เยน 380,000เยน
 1. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ระยะเวลาเรียน   ค่าใช้จ่ายของกิจกรรม ค่าประกันภัย ค่าหนังสือเรียน
ผู้ที่จะสมัครวีซ่านักเรียนต่างชาติ ผู้ที่ไม่ต้องยื่นขอวีซ่านักเรียนต่างชาติ
2 ปี ปีที่ 1 10,000เยน 7,000เยน 3,000เยน 60,000เยน
ปีที่ 2 10,000เยน 7,000เยน 3,000เยน 60,000เยน
1.5 ปี ปีที่ 1 10,000เยน 7,000เยน 3,000เยน 60,000เยน
ปีที่ 2 (ครึ่งปี) 5,000เยน 5,000เยน 3,000เยน 30,000เยน
1 ปี ปีที่ 1 10,000เยน 7,000เยน 3,000เยน 60,000เยน

※ข้อบังคับ

 • ทางโรงเรียนอาจจะปฏิเสธการแบ่งจ่ายหากมีปัญหาทางเอกสาร
 • ในกรณีเลือกชำระแบบแบ่งจ่าย ต้องชำระเงินหลังจากเข้า เรียนประมาณ 4 เดือน
 • ค่าสมัคร ค่าแรกเข้าและค่าประกันจะไม่มีการคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม
  • ทางโรงเรียนจะคืนค่าหนังสือเรียนส่วนที่เหลือจากการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนให้กับนักเรียน เมื่อสำเร็จการศึกษา
  • และหากทางโรงเรียนได้ทำการซื้อหรือสั่งซื้อหนังสือเรียนไปแล้ว ทางโรงเรียนจะไม่สามารถคืนเงินให้ได้
  • ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
 • ทางโรงเรียนจะคืนค่าเล่าเรียนในส่วนของเทอมต่อไปให้ หากเป็นไปตามเงื่อนไข ต่อไปนี้
  • (1)กรณีที่ศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
  • (2)กรณีที่จำเป็นต้องกลับประเทศโดยยื่นใบลาออกต่อโรงเรียนแล้ว
  • (3)กรณีที่ถูกปฏิเสธการขอวีซ่านักเรียน
  • (4)กรณีที่ส่งใบยกเลิกการเข้าเรียน
  • ※ในกรณีที่ตรงตามเงื่อนไข (1)-(4) ต้องทำการแจ้งภายในระยะเวลา ดังต่อไปนี้
   ภาคเรียนเมษายน : ภายในวันและเวลาทำการวันสุดท้ายของเดือนมีนาคม
   ภาคเรียนตุลาคม : ภายในวันและเวลาทำการวันสุดท้ายของเดือนกันยายน
 • นักเรียนต้องสมัครประกันสุขภาพของรัฐบาลญี่ปุ่น แล้วต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
  เวลาเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บนักเรียนจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล 30% ของราคาเต็ม
 • ค่าตรวจสุขภาพรวมอยู่ในค่าประกันภัยแล้ว
 • หลักสูตรนี้ ไม่สามารถใช้ระบบสนับสนุนการศึกษาระดับสูง ระบบใหม่ของรัฐบาลญี่ปุ่น ที่ไม่เสียค่าเล่าเรียนได้
 • หากนักเรียนไม่สามารถมาโรงเรียนได้ด้วยเหตุผล เช่น มีการระบาดของโรคติดต่อ โรงเรียนจะจัดทำเรียนการสอนทาง
  อินเทอร์เน็ต ซึ่งในเวลานั้น นักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์อินเตอร์เน็ตด้วยตนเองให้พร้อม สำหรับบทเรียนนี้

หลักสูตรระยะสั้น

ขั้นตอนการสมัครง่าย เพราะหลักสูตรนี้ ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่านักเรียน ผู้ที่มีวีซ่าชั่วคราว หรือวีซ่าอื่น ๆ สามารถเรียนได้และพัฒนาความสามารถภาษาญี่ปุ่นในช่วงเวลาสั้น ๆ หากต้องการสมัครหลักสูตรระยะยาวต่อ ก็สามารถสมัครต่อได้เช่นกัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้ที่อายุ มากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (ในกรณีที่อายุต่ำกว่า 18 ปี หากผู้อำนวยการหลักสูตรอนุญาตก็สามารถเรียนได้)

วิธีการสมัคร

กรุณายื่นใบสมัครเรียน รูปถ่ายจำนวน 1 รูป สำเนาหนังสือเดินทาง

ค่าเรียน (หน่วย : เงินเยน)

●ค่าลงทะเบียนและค่าเล่าเรียน

ช่วงเวลาที่เรียน ค่าลงทะเบียน ค่าเล่าเรียน
3 เดือน ( จำนวนวันที่เรียน คือ 45 วัน ) 25,000เยน 197,800เยน
6 เดือน ( จำนวนวันที่เรียน คือ 90 วัน ) 50,000เยน 380,000เยน

●ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ช่วงเวลาที่เรียน ค่าใช้จ่ายของกิจกรรม ค่าประกันภัย ค่าหนังสือเรียน
3 เดือน ( จำนวนวันที่เรียน คือ 45 วัน ) 2,500เยน 3,000เยน 15,000เยน
6 เดือน ( จำนวนวันที่เรียน คือ 90 วัน ) 5,000เยน 3,000เยน 30,000เยน

*หากคุณต้องการเรียนช่วงเวลาอื่นนอกเหนือจากช่วงเวลาข้างต้น กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับค่าเล่าเรียน
*ค่าลงทะเบียนและค่าประกันจะไม่มีการคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม
*ทางโรงเรียนจะคืนค่าเล่าเรียนให้ หากนักเรียนแจ้งภายในเวลาต่อไป
 ภาคการศึกษาเดือนเมษายน :ภายในวันและเวลาทำการวันสุดท้ายของเดือนมีนาคม
 ภาคการศึกษาเดือนมิถุนายน :ภายในวันและเวลาทำการวันสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม
 ภาคการศึกษาเดือนตุลาคม:ภายในวันและเวลาทำการวันสุดท้ายของเดือนกันยายน
 ภาคการศึกษาเดือนมกราคม:ภายในวันและเวลาทำการวันสุดท้ายของเดือนธันวาคม
*ทางโรงเรียนจะคืนค่าหนังสือเรียนส่วนที่เหลือจากการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนให้กับนักเรียน เมื่อสำเร็จ
 การศึกษา และหากทางโรงเรียนได้ทำการซื้อหรือสั่งซื้อหนังสือเรียนไปแล้ว
 ทางโรงเรียนจะไม่สามารถคืนเงินให้ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
*หากนักเรียนไม่สามารถมาโรงเรียนได้ด้วยเหตุผล เช่น มีการระบาดของโรคติดต่อ
 โรงเรียนจะจัดทำเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ตซึ่งในเวลานั้น นักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์อินเตอร์เน็ต
 ด้วยตนเองให้พร้อม สำหรับบทเรียนนี้

ติดต่อสอบถาม

ECC Kokusai College of Foreign Languages Japanese course
1-5-11 Nakazaki Nishi, Kita-ku, Osaka 530-0015
Email: nihongo@ecc.ac.jp
Tel: +81-6- 6372-1444

สมัครทางอินเทอร์เน็ต

 • ติดต่อสอบถาม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • Instagram
 • Channel ECC MOVIE
 • 大学 大学院 合格実績

เสียงจากรุ่นพี่คอร์ส

Ms.Lin Zhang

Ms.Lin Zhang

จีน
Kyoto University Graduate School of Human and Environmental Studies

ชีวิตความเป็นอยู่ในญี่ปุ่นサポート

ชีวิตความเป็นอยู่ในญี่ปุ่น
 • 新浪微博
 • โรงเรียนอีซีซี ยามากุจิกักคุเอ็น แนะนำการเข้าเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติ

ติดต่อสอบถาม

ECC Kokusai College of Foreign Languages Japanese course
1-5-11 Nakazaki Nishi, Kita-ku, Osaka 530-0015
Email: nihongo@ecc.ac.jp
Tel: +81-6- 6372-1444

สมัครทางอินเทอร์เน็ต

このページの先頭へ
Copyright © Yamaguchi Gakuen. All Rights Reserved.