หลักสูตรระยะยาว

คอร์สเรียนระยะเวลามากกว่า 1ปี สามารถยื่นขอวีซ่านักเรียนต่างชาติ

การเรียนการสอน ทั้ง 4 ทักษะ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน

คอร์สภาษาญี่ปุ่น(คอร์ส ฮงกะ คอร์ส เซนกะ)

เป็นการศึกษาภาษาญี่ปุน ทั้งตัวอักษร คำศัพท์ ไวยากรณ์ โดยเน้นการสนทนาที่มีความหลากหลายของสถานการณ์ต่างๆ ในชั้นเรียน
นักเรียนจะมีโอกาสในการฝึกใช้ภาษาญี่ปุ่นมาก ดังนั้น จะทำให้มีทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ตั้งแต่ชั้นต้นถึงชั้นกลางนักเรียนทุกคนจะเรียนด้วยกันเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน ชั้นสูงเป็นต้นไปนักเรียนจะแยกกันเรียนตามความประสงค์ของนักเรียนแต่ละคน

 • (1)นักเรียนสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นที่แท้จริงในการจำลองสถานการณ์จริง
 • (2)โรงเรียนจะให้การศึกษาผ่านทางทักษะทั้ง 4 อย่างคือการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
 • (3)หลังจากระดับสูงหลักสูตรจะเปลี่ยนตามเป้าหมายในอนาคตของนักเรียน
ทัศนศึกษา(จังหวัด Nara)

ทัศนศึกษา(จังหวัด Nara)

ตารางเรียน (ตัวอย่าง)

ชั้นเรียนตอนเช้า จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
ชั้นเรียนตอนบ่าย
1 9:00-9:45 อักษรและคำศัพท์
13:40-14:25
2 9:45-10:30 ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป (จะเรียนไวยากรณ์ การอ่าน การฟัง การสนทนา)
14:25-15:10
3 10:45-11:30
15:25-16:10
4 11:30-12:15 วิชาภาคปฏิบัติ(เรียนอย่างเฉพาะทาง การสนทนา การเขียนเรียงความ การฟัง การอ่าน )
ในชั้นเรียนระดับสูงจะมีวิชาเลือกให้เรียน ใน 1 สัปดาห์เรียน 2 ครั้ง
16:10-16:55
5 12:25-13:10
17:05-17:50

*ตารางนี้เป็นตัวอย่างของวิชาที่ใช้เรียนมาแล้วในแต่ละชั้น

หลักสูตรของโรงเรียน

ภาคการศึกษาที่ เนื้อหา วัตถุประสงค์
ภาคการศึกษาที่ 1
ระดับต้น
(460h)
นักเรียนจะได้รับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ไวยกรณ์ ตัวอักษรฮิราคานะ คาตาคานะ และตัวอักษรคันจิพื้นฐาน (ประมาณ 400 ตัว) นักเรียนสามารถสื่อสาร ทำความเข้าใจบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันได้ อีกทั้งสามารถสอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ในระดับ N4
ภาคการศึกษาที่ 2
ระดับกลาง
(460h)
หลังจากที่นักเรียนได้รับการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในระดับพื้นฐานแล้ว ในระดับกลางนักเรียนจะได้พัฒนาทักษะ การแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกในแง่มุมต่างๆ รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะการฟัง
การพูด การอ่านและการเขียน
นักเรียนสามารถสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดเห็นกับคนญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถสื่อสาร จัดการกับปัญหาในชีวิตประจำวันได้อีกทั้งสามารถสอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ในระดับ N2
ภาคการศึกษาที่ 3,4
ระดับสูง
(460h×2)
คอร์ส ฮงกะ(เรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับศึกษาต่อในระดับสูง) คอรส เซนกะ(นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ภาษาญี่ปุ่นที่แท้จริงสำหรับการฝึกสนทนา)

■เนื้อหา

คอร์สนี้จะสอนเกียวกับภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นหรือศึกษาต่อปริญญาโท นักเรียนจะได้เรียนรู้ที่จะเพิ่มประสิทธภาพในการเขี่ยน essay การแลกเปลี่ยนความเห็นและการโต้วาที

■เนื้อหา

นักเรียนจะได้ฝึกฝนการพูดภาษาญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนทนาให้สามารภใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างเป็นธรรมชาติในสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือชีวิตประจำวัน

■จุดประสงค์

 • เพิ่มศักยภาพในภาษาญี่ปุ่นสำหรับการศึกษาต่อในระดับสูง
 • เข้าปริญญาโทหรือมหาวิทยาลัย
 • ผ่านการสอบ JLPT N1

■จุดประสงค์

 • เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสือสาร สนทนาสำหรับระดับสูง
 • เข้าทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นหรือเข้าเรียนต่อวิชาชีพ
 • ผ่านการสอบ JLPT N1

*1 ภาคการศึกษา : ครึ่งปี

ติดต่อสอบถาม

ECC Kokusai College of Foreign Languages Japanese course
1-5-11 Nakazaki Nishi, Kita-ku, Osaka 530-0015
Email: nihongo@ecc.ac.jp
Tel: +81-6- 6372-1444

สมัครทางอินเทอร์เน็ต

 • ติดต่อสอบถาม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • Instagram
 • Channel ECC MOVIE
 • 大学 大学院 合格実績

เสียงจากรุ่นพี่คอร์ส

Ms.Lin Zhang

Ms.Lin Zhang

จีน
Kyoto University Graduate School of Human and Environmental Studies

ชีวิตความเป็นอยู่ในญี่ปุ่นサポート

ชีวิตความเป็นอยู่ในญี่ปุ่น
 • 新浪微博
 • โรงเรียนอีซีซี ยามากุจิกักคุเอ็น แนะนำการเข้าเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติ

ติดต่อสอบถาม

ECC Kokusai College of Foreign Languages Japanese course
1-5-11 Nakazaki Nishi, Kita-ku, Osaka 530-0015
Email: nihongo@ecc.ac.jp
Tel: +81-6- 6372-1444

สมัครทางอินเทอร์เน็ต

このページの先頭へ
Copyright © Yamaguchi Gakuen. All Rights Reserved.