เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

ผู้ที่ต้องยื่นขอวีซ่านักเรียน

1.ใบสมัครเรียน

 • กรณีที่ประวัติการศึกษา และ ระยะเวลาการศึกษา แตกต่างจากเกณฑ์ทั่วไป กรุณาแนบเอกสารที่อธิบายเหตุผล
  โดยที่สถานศึกษาเดิมเป็นผู้ออกมาด้วย
 • กรุณาเขียนเหตุผลในการมาศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น อย่างละเอียดและชัดเจน
 • ผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยม หรือ มหาวิทยาลัยแล้ว และ กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนสอนภาษา โดยเข้าเรียน 5 วัน รวมเวลาเรียนมากกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ให้กรอกคำว่า “นักเรียน” ลงในช่องอาชีพ รวมทั้งเขียน ชื่อ ที่อยู่ของโรงเรียนสอนภาษา
 • เอกสารทั้งหมดจะกรอกด้วยลายมือ หรือ คอมพิวเตอร์ และลงชื่อ

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครเรียนได้ที่หน้าดาวน์โหลด

2.ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด (ตัวจริง) หรือใบปริญญาบัตร(ตัวจริง)

3.รูปถ่าย 4 รูป

ขนาด 4X3 ซม. ต้องเป็นรูปที่ถ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนและไม่สวมหมวก

4.สำเนาหนังสือเดินทาง

5.เอกสารผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น และการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเชิงปฏิบัติ J.TEST

6.ใบรับรองสถานภาพการทำงานจากที่ทำงาน

เขียนรายละเอียดการทำงาน กรณีที่มีกำหนดการจะกลับไปรับตำแหน่งเดิม ให้ระบุด้วย

7.หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา

กรณีที่กำลังจะจบการศึกษาระดับสูงสุดจากโรงเรียน ให้ยื่น หนังสือรับรองว่าจะจบการศึกษา

8.สำเนาทะเบียนบ้าน ( ในครอบครัวทุกคน)

9.หนังสือสัญญา

 • ผู้ที่ประสงค์จะเข้าเรียน และผู้ค้ำประกัน ให้ลงลายมือชื่อตนเอง
 • ตามกฎหมายประเทศญี่ปุ่น : นักเรียนต่างชาติที่ทำงานพิเศษ ต้องถือใบอนุญาตทำงานพิเศษ และสามารถ ทำงานได้ ไม่เกิน 28 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ห้ามทำงานตามสถานเริงรมย์
 • ผู้ที่เข้าเรียนสม่ำเสมอ และมีผลการเรียนดี ในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากเข้าเรียน ผู้ที่ไม่มีปัญหาในการเข้าเรียน และผลการเรียนดีในระยะ 6 เดือนหลังจากเข้าเรียน
 • นักเรียนต้องตั้งใจเรียนโดยไม่ขาด มาสาย ลาเรียน

ผู้ออกค่าใช้จ่าย

กรุณายื่นเอกสาร ดังนี้

*สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่หน้าดาวน์โหลด

กรณีที่ผู้ออกค่าใช้จ่าย อยู่นอกประเทศญี่ปุ่น

1.หนังสือสัญญาการออกค่าใช้จ่าย เขียนด้วยลายมือตัวเอง
 • 2.(1) วิธีการชำระค่าเล่าเรียน กรุณาทำเครื่องหมาย ○ รอบวิธีชำระเงินที่ต้องการ
 • 2.(3)วิธีชำระค่าใช้จ่ายในระหว่างผู้เข้าเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นให้ระบุ จำนวนเงินที่ถือตอนเข้าประเทศญี่ปุ่นผู้เข้าเรียน รวมทั้งจำนวนเงินและจำนวนครั้งที่โอน (เช่น 1 ครั้งต่อเดือน เป็นต้น) ให้ชัดเจน
2.เอกสารรับรองทางการเงินจากธนาคาร
3.อกสารแสดงสถานภาพการทำงานและในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการ  
4.เอกสารรับรองยอดเงินรายได้ประจำปี (ปัจจุบัน) หรือใบรับรองเสียภาษี  
5.เอกสารรับรอง แสดงความสัมพันธ์กับผู้สมัคร ผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย เป็นญาติชั้นที่ 3 ตามกฎหมาย (กรณีที่นอกเหนือจากนี้ กรุณาปรึกษาเจ้าหน้าที่)

กรณีที่ผู้ออกค่าใช้จ่ายเป็นบุคคลอื่นนอกเหนือจากผู้เข้าเรียน และเป็นผู้อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

1.หนังสือสัญญาการออกค่าใช้จ่าย เขียนด้วยลายมือตัวเอง
2.ใบรับรองการชำระภาษี ที่ระบุรายได้
3.เอกสารรับรองทางการเงินจากธนาคาร  
4.ใบรับรองการทำงาน พนักงานบริษัท ………… ใบรับรองสถานภาพการทำงาน
กรรมการบริหารบริษัท …………… ใบจดทะเบียนบริษัท
ประกอบกิจการส่วนตัว ………………… สำเนาใบจดทะเบียนกิจการ
5.ทะเบียนบ้าน มีรายชื่อของสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด แสดงรายชื่อของสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด
6.เอกสารส่วนตัวรับรองความสัมพันธ์กับผู้สมัครเช่น สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ บัตรประชาชน 1 ฉบับ ผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย เป็นญาติภายในชั้นที่ 3 ลำดับตามกฎหมาย
(กรณีที่นอกเหนือจากนี้ กรุณาปรึกษากับเจ้าหน้าที่)

กรณีที่ผู้สมัครรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง

1.เอกสารรับรองยอดเงินฝากในธนาคาร เอกสารที่ยืนยันทรัพย์สินของผู้สมัคร
2.เอกสารแสดงสถานภาพการทำงาน  
3.ใบรับรองรายได้ หรือ ใบรับรองการชำระภาษีที่ระบุรายได้ ปัจจุบัน
4.หนังสือรับรองการออกค่าใช้จ่าย กรุณากรอกเฉพาะข้อ 2.(1) (2) (3) และลงชื่อในเอกสาร

กรณีที่ได้รับทุนการศึกษา

1.หนังสือรับรองที่ระบุหน่วยงานที่ออกทุนการศึกษาและจำนวนเงิน  
2.เอกสารที่ชี้แจงเกี่ยวกับบริษัทหรือหน่วยงาน ที่ออกทุน และระบบการจ่ายเงินทุน กรณีองค์กรที่ให้ทุนการศึกษาเป็นบริษัท หน่วยงานเอกชน
3.หากไม่มีเอกสารในข้อ 2.กรุณาส่งเอกสารอธิบายความเป็นมาเกี่ยวกับการรับทุนของผู้เข้าเรียน
4.รายชื่อนักเรียนต่างชาติที่เคยได้รับทุนดังกล่าว(ในกรณีที่สามารถยื่นเอกสารนั้นได้)

ข้อควรระวัง

 • เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ กรุณาแนบเอกสารที่แปลเป็นภาษาญี่ปุ่นมาด้วย
 • นอกจากเอกสารที่ระบุข้างต้น อาจมีกรณีที่ต้องขอให้ยื่นเอกสารอื่นที่ จำเป็นในการขอวีซ่าเพิ่มเติมและเอกสาร ที่กล่าวมาเป็นสิ่งที่
  จำเป็นต้องนำไปยื่นกองตรวจคนเข้าเมือง ดังนั้น ต้องเป็นเอกสารที่เป็นความจริง
 • กรณีมีเอกสารที่ไม่สามารถยื่นได้ กรุณาปรึกษากับเจ้าหน้าที่
  เกี่ยวกับเอกสารที่ยื่น กรุณายื่นตามวันดังนี้ นักเรียนภาคเรียนเดือนเมษายน กรุณายื่นเอกสารที่ออกหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม นักเรียนภาคเรียนเดือนตุลาคม กรุณายื่นเอกสารที่ออกหลังจากวันที่ 1 มกราคม
 • กรุณาระบุชื่อหน่วยงานที่ออกเอกสารในเอกสารรับรอง
 • กรณีที่ผู้ค้ำประกันอยู่ในประเทศญี่ปุ่น กรุณายื่นหนังสือค้ำประกันด้วย เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ให้ถ่ายเอกสารส่วนที่ก่อนกรอกและหลังกรอกรายละเอียดไว้ด้วย เพื่อเป็นหลักฐานได้
 • ถ่ายเอกสารของเอกสารที่ใช้ในการสมัครหลังจากที่เขียน

ผู้ที่ไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่านักเรียนต่างชาติ (ระยะยาว ระยะสั้น)

1.ใบสมัครเรียน สำหรับหลักสูตรระยะยาวและหลักสูตรระยะสั้น
2.ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด(ตัวจริง) ใบรับรองว่ากำลังจะจบการศึกษา หรือ ปริญญาบัตร(ตัวจริง) ไม่จำเป็นสำหรับหลักสูตรระยะสั้น
3.รูปถ่ายจำนวน 2 รูป ขนาด 4X3 ซม. ( 1 นิ้วครึ่ง รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ไม่สวมหมวก 4)
4.สำเนาหนังสือเดินทาง  
5.หนังสือสัญญา  
6.สำเนาบัตรไซริว  

*2,4,6 ยื่นเฉพาะผู้ที่มีเอกสารดังกล่าว

ติดต่อสอบถาม

ECC Kokusai College of Foreign Languages Japanese course
1-5-11 Nakazaki Nishi, Kita-ku, Osaka 530-0015
Email: nihongo@ecc.ac.jp
Tel: +81-6- 6372-1444

สมัครทางอินเทอร์เน็ต

 • ติดต่อสอบถาม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • Instagram
 • Channel ECC MOVIE
 • 大学 大学院 合格実績

เสียงจากรุ่นพี่คอร์ส

Ms.Lin Zhang

Ms.Lin Zhang

จีน
Kyoto University Graduate School of Human and Environmental Studies

ชีวิตความเป็นอยู่ในญี่ปุ่นサポート

ชีวิตความเป็นอยู่ในญี่ปุ่น
 • 新浪微博
 • โรงเรียนอีซีซี ยามากุจิกักคุเอ็น แนะนำการเข้าเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติ

ติดต่อสอบถาม

ECC Kokusai College of Foreign Languages Japanese course
1-5-11 Nakazaki Nishi, Kita-ku, Osaka 530-0015
Email: nihongo@ecc.ac.jp
Tel: +81-6- 6372-1444

สมัครทางอินเทอร์เน็ต

このページの先頭へ
Copyright © Yamaguchi Gakuen. All Rights Reserved.